Згідно до ст.20, п.1 Закону України "Про дошкільну освіту", п.41 Положення про дошкільний навчальний заклад, керівництво дошкільним навчальним закладом здіснює його директор (завідувач).

Згідно до ст.20, п.2 Закону України "Про дошкільну освіти", п.42 Положення про дошкільний навчальний заклад, колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

Згідно до ст.20, п.3 Закону України "Про дошкільну освіту", п.45 Положення про дошкільний навчальний заклад, органом громадського самоврядування в ЗДО є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАВІДУВАЧ КЗ ЗДО ЯСЛА – САДОК №21 «КАЗКА»

КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ:

ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕДАГОГІЧНА РАДА

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ ТА БАТЬКІВ

РАДА З ПИТАНЬ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЛА-САДОК № 21 «КАЗКА» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством України.

ЗАВІДУВАЧ КЗ ЗДО ЯСЛА-САДОК №21 «КАЗКА» ":

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України"Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗДО;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЗДО і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- формує штатний розпис ЗДО в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження ;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в ЗДО

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу КЗ ЗДО ясла-садок № 21 "Казка"та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган вКЗ ЗДО ясла – садок №21 "Казка"– педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити батьківський актив, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради є завідувач КЗ ЗДО ясла - садок №21 «Казка". Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

- оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації освітньо процесу у ЗДО ;

- визначає план роботи ЗДО та педагогічне навантаження працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

- визначає шляхи співпраці ЗДО із сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ЗДО;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування КЗ ЗДО ясла-садок №21 «Казка» є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ЗДО – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду ЗДО її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньо - виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ЗДО

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО

У період між загальними зборами діє рада ЗДО. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ЗДО є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ЗДО обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітньо - виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 71

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.